Álláshirdetés
2020.10.01.
Álláshirdetés
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/B.§ alapján
pályázatot hirdet
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény
magasabb vezető beosztás ellátására.
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:                                  teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama:                  a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
 
A munkavégzés helye:                                 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, ellenőrzése.
Az intézmény közfeladata: szociális közszolgáltatás
 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény és e törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek: - az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak szerinti felsőfokú képesítéssel
  - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésében meghatározott szakmai gyakorlattal,
-                  vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítése
-      az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek,
-      vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
A vezetői beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. január 1.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 30.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mosonmagyaróvár Térségi Társulási Tanács elnöke Dr. Árvay István nyújt a 06/96 577-801 telefonszámon.
 
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Mosonmagyaróvár Térségi Társulás elnökének címezve Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának címére (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u.11.) A pályázatot „Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény magasabb vezetői pályázat” jeligével ellátott zárt borítékban, 1 eredeti példányban kell benyújtani.
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázó(ka)t a benyújtási határidő után a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa által létrehozott eseti bizottság – a jogszabályokban előírt határidők betartásával - meghallgatja. A bizottság írásos véleményét mérlegelve a Társulási Tanács az elbírálás határidejéig meghozza döntését.
 
A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő első társulási tanács ülés.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- Társulás azon önkormányzatainak székhelyén a helyben szokásos módon, akik a     szolgáltatást igénybe veszik
-  Mosonmagyaróvár város honlapján: www.mosonmagyarovar.hu
-  Mosonmagyaróvár Térségi Társulás honlapján a www.mosonmagyarovarikisterseg.hu
-  a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán,
 
Forrás : https://www.mariakalnok.hu